Foto: Yuval Yairi

 

Reisileping ja reisikorraldaja vastutus.

1.1 Elamusreisid OÜ vastutab reisikorraldajana selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele. (v.a reiskorraldajast mittesõltuvad asjaolud nagu näiteks: sihtkohariigi ajutised või alalised poliitilised olud, keskmisest erinevad ilmaolud, hotellides toimuvad remonditööd (millest ei ole reisikorraldajat teavitatud), ebamugavused mis tulenevad kohalikust olmest).

1.2 Samuti ei vastuta reisiettevõtja kahjude eest, mis on tekkinud ettenägematute asjaolude (force majeure) tõttu nagu näiteks (kuid mitte ainult): loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms.

1.3 Elamusreisid OÜ juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses jt. Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

 

2.Lepingu sisu.

2.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult teenused, mida on kirjeldatud reisi kirjeldavates materjalides, kirjalikus pakkumises või on näidatud arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.

 

3. Abistamise kohustus.

3.1 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse sõlmimisel. Kui Reisija haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, Reisija tasub ise sellega seotud lisakulud või kui tal on kehtiv reisikindlustus, katab need sõlmitud mahus kindlustusfirma.

 

4. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine.

4.1 Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on teinud broneeringu ja tasunud broneerimistasu.

4.2 Broneeringu kinnituseks tuleb reisijal tasuda ettemaks reisija kohta 5 päeva jooksul alates broneeringu tegemise kuupäevast ning ettemaks tuleb tasuda vastavalt reisipaketi maksumusele alljärgnevalt:

* kuni 650 € maksva reisipaketi puhul 200 €

* 651 €-1300 € maksva reisipaketi puhul 300 €

* 1301 €-2500 € maksva reisipaketi puhul 400 €

 

4.3 Reisi ülejäänud maksumus (sh juurde ostetud lisateenused) toimub järgnevalt (Euroopa reis, reis maksumusega kuni 1200 eurot / kaugreis või reis maksumusega alates 1201 eurot):

– 50% reisi maksumusest peab olema tasutud hiljemalt  70/90  päeva enne reisi algust.

– 75% reisi maksumusest peab olema tasutud hiljemalt  45/60  päeva enne reisi algust.

– 100% reisi maksumusest peab olema tasutud hiljemalt  30 päeva enne reisi algust.

 

4.4 Osamaksete tähtajad kehtivad juhul, kui saadetud arvel ei ole märgitud teisi maksekuupäevi.

 

4.5 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, juhul kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid või on ilmnenud asjaolusid, mis võivad nurjata reisi planeeritud toimumise. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ära jäämisest reisijaid koheselt teavitama kui antud asjaolud ilmnevad.

 

5. Annulleerimistingimused.

5.1. Reisijal on õigus taganeda Lepingust igal ajal. Lepingust taganemine hüvitist maksmata on aga piiratud, kuna Reiskorraldaja on seotud reisiteenuste tellimisega teiste osapoolte käest ja võtnud endale sellega seotud lepingulisi ja rahalisi kohustusi. Lepingu sõlmimine tähendab rahaliste vahendite broneerimist, millele on kliendi taganemisel raske uut kasutajat leida.

5.2 Reisija peab tasuma talle juba osutatud teenuste eest ja maksma Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevalt:

5.2.1. Kui Reisija esitab Lepingust taganemise kirjaliku avalduse 70 päeva (Euroopa reis, reis maksumusega kuni 1200 eurot)  või 90 päeva (kaugreis, või reis maksumusega alates 1201 eurot ) on Reisija kohustatud hüvitiseks jätma broneerimistasu ja juba tasutud ettemaksud.

5.3  Kui Reisija esitab Lepingust taganemise avalduse 45 päeva (sh) või vähem (Euroopa reis, reis maksumusega kuni 1200 eurot) või 60 päeva (sh) või vähem  (kaugreis, või reis maksumusega alates 1201 eurot) enne pakettreisi algust, tasub Reisija Reisikorraldajale hüvitiseks  50 % paketi kogumaksumusest.

5.4 Kui Reisija esitab Lepingust taganemise avalduse 14 (sh) või vähem päeva (Euroopa reis, reis maksumusega kuni 1200 eurot)  või 45 päeva (sh) või vähem (kaugreis või reis maksumusega alates 1201 eurot) enne reisi algust, tasub Reisija Reisikorraldajale hüvitisena 75 % paketi kogumaksumusest.

5.5 Kui Reisija esitab Lepingust taganemise avalduse lähi- või kaugreisi puhul, hinnast sõltumata, 10 või vähem päeva enne reisi algust, kuulub Reisija poolt tasumisele hüvitis, mis võrdub pakettreisi kogumaksumusega.

5.6 Kui Reisija esitab taganemise avalduse rohkem kui 90 päeva enne pakettreisi algust, on Reisijal õigus valida Reisikorraldaja vastava hooaja pakettreiside hulgast mõni teine samas või kallimas hinnaklassis olev pakettreis ning muuta juba sõlmitud Lepingut selliselt, et Reisija poolt sooritatud ettemaks loetakse täiendavate kulutusteta tasutuks uue pakettreisi eest.

5.7 Kui uus pakettreis on hinnalt soodsam,  ei tagastata Reisijale ettemaksude vahet, vaid tasutud reisitasu kantakse täies ulatuses üle reisitasuks uue pakettreisi eest. Kui uus pakettreis on hinnalt kallim kui varasem, tuleb Reisijal tasuda täiendav ettemaks ja lisakulutused, mis on seotud reisipaketist eraldi seisvate reisiteenustega.

5.8 Reisijal on õigus muuta ka Reisija isikut, kuid ta peab arvestama lisakuludega, mida toovad enesega lennupiletite nimevahetus jmt.

5.9 Olenemata punktides 5.1 – 5.8  sätestatust,  ei kuulu Lepingust taganemisel (k.a  mõjuvad põhjused) Reisijale tagastamisele Reisikorraldaja poolt tehtud reaalsed kulutused seoses Reisija pakettreisi korraldamisega (näit. viisateenus ja viisa tasu, ostetud majutusteenuse tühistamistasu, reisiteenuste eest tasutud tagastamatud ettemaksud, lennupiletite tühistamise trahvid, muud ostetud tagastamatud piletid jms).

5.10  Kui Lepingust taganeb Reisija, kellele võimaldatud pakettreisi hind põhineb reisiseltskonda (ühte tellimusse) kuuluvate inimeste arvul, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu. Näiteks: majutus kahe inimese toas tuleb taganemise tõttu asendada majutusega ühe inimese toas. Muutusest tingitud lisatasu maksmise eest vastutavad solidaarselt nii pakettreisist taganenud kui ka pakettreisi kasutav(ad) Reisija(d).

5.11  Reisijal on õigus Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle anda teisele isikule, kes vastab kõigile reisil osalemiseks vajalikele tingimustele. Lepingu ülevõtmisest tuleb teatada Reisikorraldajale hiljemalt 72 tundi enne reisi algust. Üleandja ja Lepingu üle võtnud isik vastutavad reisitasu maksmise ja Lepingu ülevõtmisega tekkivate võimalike lisakulude eest solidaarselt.

5.12 Kui reisija ei pääse riiki, sest teda ei lasta üle piiri (ebasoovitav isik, mittekehtivad reisidokumendid, ebaseaduslik või ohtlik pagas jne), tuleb reisijal tasuda ise kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha ei tagastata.

5.13  Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid, reisi maksumust ei tagastata.

 

6. Reisija kohustused ja vastutused.

6.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi.

6.2 Reisija ei tohi oma käitumisega ega sõnakasutusega häirida kaasreisijaid, takistada reisi edukat läbiviimist ega kahjustada Reisikorraldaja mainet. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele.

6.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

6.4 Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

 

7. Hinnad ja hinnamuutused.

7.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.

7.2 Reisikorraldajal on õigus erandkorras reisipaketi hinda tõsta või kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaoludel:

7.1.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.

7.1.2 Transpordihindade muutumisel, kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.

7.1.3 Valuutakursside muutumine.

 

8. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine.

8.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele.

8.2 Puudusteks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades eeldati.

8.3 Puuduseks ei või pidada reisi ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ega ületa 8 h.

 

9. Puuduste kõrvaldamine.

9.1 Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama Reisikorraldaja esindajat sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta, et esindaja saaks nõuda nende likvideerimist või kui need on tema pädevuses ja see on võimalik, need ise likvideerima. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.

 

10. Kahjude korvamine.

10.1 Reisikorraldaja korvab reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja või tema esindaja tegevuse(-tuse)st.

10.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis.

10.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure).

10.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.

10.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.

10.6 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult.

 

11. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused.

11.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 4.1).

11.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei saavutata ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.